Документи1 Училищен учебен план за 1Г клас 2019-2020


2 Превенция на агресията документ 2


3 Превенция на агресията документ 3


4 Стратегия за развитие на училището за периода 2016 - 2020 г.


5 Училищен учебен план за 3А клас 2019-2020


6 Училищен учебен план за 3Б клас 2019-2020


7 Училищен учебен план за 7В клас 2019-2020


8 Училищен учебен план за 7Б клас 2019-2020


9 Училищен учебен план за 7А клас 2019-2020


10 Училищен учебен план за 6В клас 2019-2020


11 Училищен учебен план за 6Б клас 2019-2020


12 Училищен учебен план за 6А клас 2019-2020


13 Превенция на агресията документ 1


14 Училищен учебен план за 5В клас 2019-2020


15 Училищен учебен план за 5А клас 2019-2020


16 Училищен учебен план за 4В клас 2019-2020


17 Училищен учебен план за 2В клас 2019-2020


18 Училищен учебен план за 2А клас 2019-2020


19 Система от символи на качествени показатели, които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I, II и III клас през учебната 2019 / 2020 година.


20 Училищен учебен план за 4Б клас 2019-2020


21 Училищен учебен план за 4А клас 2019-2020


22 Училищен учебен план за 3Г клас 2019-2020


23 Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/2020 г.


24 Училищен учебен план за 3В клас 2019-2020


25 Превенция на агресията документ 4


26 Училищен учебен план за 2Г клас 2019-2020


27 Училищен учебен план за 2Б клас 2019-2020


28 Училищен учебен план за 1В клас 2019-2020


29 Училищен учебен план за 5Б клас 2019-2020


30 Училищен учебен план за 1Б клас 2019-2020


31 Училищен учебен план за 1А клас 2019-2020