Документи1 Превенция на агресията документ 2


2 Превенция на агресията документ 3


3 Стратегия за развитие на училището за периода 2016 - 2020 г.


4 Училищен учебен план за I - ви, "а", "б","в", и "г" класове за учебната 2018/2019 г.


5 Училищен учебен план за II - ри, "а", "б","в", и "г" класове за учебната 2018/2019 г.


6 Училищен учебен план за III - ти, "а", "б" и "в" класове за учебната 2018/2019 г.


7 Училищен учебен план за IV - ти клас


8 Училищен учебен план за V - ти, "а", "б" и "в" класове за учебната 2018/2019 г.


9 Училищен учебен план за VI - ти, "а", "б" и "в" класове за учебната 2018/2019 г.


10 Превенция на агресията документ 1


11 Годишен план за дейността на II ОУ "Д-р Петър Берон" град Шумен за учебната 2018/2019 г.


12 Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 г.


13 Заповед за утвърждаване на училищни учебни планове за учебната 2018/2019 г.


14 Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2018/2019 г.


15 Превенция на агресията документ 4


16 Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2018/2019 г.


17 Училищен учебен план за VII - ми, "а" и "б" класове за учебната 2018/2019 г.