I място футбол общински ученически игри 2019

I място за водения от Г-н Борисов отбор по футбол на общинските ученически игри 2019:
Живко Железов Vв
Корай-Джан Идириз Vв
Юлиян Иванов VIа
Владимир Данчев VIв
Георги Георгиев VIв
Димитър Димиртов VIв
Калоян Патлеев VIв
Мерич Мехмед VIв
Беркай Ахмедов VIIа
Виктор Петров VIIа
Венислав Георгиев VIIб
Даниел Георгиев VIIб
Джан Ахмедов VIIб
Ивайло Димитров VIIб
Севдим Исмаилов VIIб


2019-10-11