I място волейбол момчета

I място за водения от г-н Борисов отбор на Базовото училище на общиските ученически игри по волейбол. Имената на момчетата: Ахмед Османджеватов VIIб, Даниел Георгиев VIб, Ивайло Димитров VIб, Калоян Марчев VIIб, Мехмед Мехмедов VIIб, Никола Николаев VIIб, Светомир Сергеев VIб и Сезгин Исметов VIб. 


2019-02-11