II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи