II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Формуляри за изтегляне

Декларация за съгласие на родител за иновативно училище

Декларация за съгласие/несъгласие за провеждане на щадящи тестове на учениците

заявление за прием на ученици през учебната година

заявление за разрешаване на отсъствия на ученик до 15 дни от кл. р-тел по семейни причини

заявление за издаване на дубликат

заявление за признаване на клас