II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Графици

1 График за провеждане на контролни работи в начален етап през първи учебен срок, учебна 2020/2021 г.

2 График на класните ръководители за провеждане на час за консултиране на ученици,родители и за водене на задължителна документация за 1 учебен срок, учебна2020/2021 г.

3 График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап през първи учебен срок, учебна 2020/2021 г.

4 График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап през първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

5 График на учителите на групите за целодневна организация на учебния ден за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и за водене на задължителна документация през първи учебен срок,учебна 2020/2021 г.

6 График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители, които не са класни ръководители за 1 учебен срок, учебна 2020/2021 г.