II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап през първи учебен срок, учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап през първи учебен срок, учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап през първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.

График на класните ръководители от начален етап за провеждане на час за консултиране на ученици, родители и за водене на задължителна документация за първи учебен срок, учебна 2022/2023 г.

График на класните ръководители от прогимназиален етап за провеждане на час за консултиране на ученици,родители и за водене на задължителна документация за първи учебен срок, учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители, които не са класни ръководители за първи учебен срок, учебна 2022/2023 г.

График на учителите на групите за целодневна организация на учебния ден за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и за водене на задължителна документация през първи учебен срок,учебна 2022/2023 г.

123