II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Други

1 Правила за поведение при съмнение за COVID-19

2 Годишен план за дeйността на II ОУ

3 Мерки за повишаване на качеството на образованието във IIОУ

4 Правила за обучение в електронна среда от разсояние в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

5 Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19

6 образователни услуги

7 административни услуги

8 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

9 протокол с резултатите от областен кръг на Ключът на музиката