II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Други

Годишен план за дeйността на II ОУ

Мерки за повишаване на качеството на образованието във II ОУ

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19

Правила за обучение в електронна среда от разсояние в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

Правила за поведение при съмнение за COVID-19

Oбразователни услуги

Aдминистративни услуги

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Протокол с резултатите от областен кръг на Ключът на музиката

123